BEZPEČNOST PRÁCE

Poradenská a metodická činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení,stanovení opatření k jejich eliminaci
  • kategorizace prací (jednotlivých odvětví)
  • zpracování právních norem týkajících se BOZP
  • zpracování směrnice BOZP souvisejících s činností organizace
  • zpracování příkazů vedoucího organizace k oblasti BOZP
  • vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán)
  • organizace prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních dle platné legislativy

Technicko-organizační služby

  • dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP, zajištění těchto činností
  • zajištění pravidelné kontroly BOZP ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
  • posuzování objektů, provozoven a zařízení z hlediska pracovního prostředí a vyhodnocení pracovního prostřed
  • provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů a zpráv ve stanovené lhůtě dle platné legislativy
  • účast při kontrolách státního odborného dozoru

Vzdělávací činnost

  • zpracování systému školení a výchovy BOZP v organizaci
  • školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců BOZP
  • vstupní školení zaměstnanců ihned při nástupu do zaměstnání
  • školení pro jednotlivé profese zaměstnanců v organizaci
  • vypracování osnov pro výše uvedené druhy školení zaměstnanců

Odborné služby pro práci na technických zařízeních

  • školení řidičů motorových vozíků
  • školení obsluhy zásobníků sypkých hmot
  • školení obsluhy zdvihacích zařízení
  • školení jeřábníků a vazačů
  • školení zaměstnanců při práci ve výškách
  • školení elektro – vyhláška 50/1978 Sb.
  • školení řidičů referenčních vozidel
  • školení obsluhy tlakových nádob, pracovníků zodpovědných za provoz tlakových nádob
  • školení obsluhy motorových řetězových pil – mimo těžbu
  • školení lešenářů
  • školení obsluhy křovinořezů

Obchodně technická činnost

   Technicko-organizační služby
   revize VTZ
  • prodej ochranných pracovních pomůcek
  • prodej výstražných tabulek

POŽÁRNÍ OCHRANA

Poradenská a metodická činnost v oblasti požární ochrany

  • poradenské služby v oblasti prevence a represe požární ochrany od odborně způsobilé osoby
  • vypracování a vedení dokumentace PO dle platné legislativy
  • zpracování směrnic a příkazů vedoucího organizace na jednotlivé výrobní a nevýrobní úseky
  • postupná plnění opatření ze zpracovaného posouzení požárního nebezpečí
  • zpracování a aktualizace požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím
  • zpracování poplachových a evakuačních plánů, požárních poplachových směrnic
  • zpracování operativních plánů a operativních karet (dokumentace zdolávání požáru)
  • založení a vedení požárních knih
  • účast při kontrolách státního odborného dozoru

Technicko-organizační služby

  • revize a revizní zkoušky el. zařízení
  • kontroly a revize ručních hasicích přístrojů
  • provedení preventivních prohlídek a kontrol v provozech a u technologických zařízení dle požárního posouzení objektů

Vzdělávací a školící činnost

  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
  • školení požárních hlídek
  • školení preventistů
  • vstupní školení zaměstnanců (ihned při nástupu do zaměstnání)
  • vypracování jednotlivých osnov školení dle platné legislativy