ISO

Hlavní strategií naší společnosti je poskytování širokého spektra profesionálních služeb v oblasti stavebnictví, BOZP a PO, které dokáží uspokojit všechny potřeby zákazníků na základě individuálního přístupu, při zachování pozitivních provozních výsledků společnosti. To vše především s ohledem na dodržování etiky podnikání, dodržování právního rámce, ekonomických standardů a přístupu k lidem. Jsme seriózní v obchodních vztazích a dodržujeme vysoký standard a kvalitu.

Na základě uvedené strategie jsme v červenci 2009 získali Certifikát ISO 9001:2015 (Management systému kvality), Certifikát ISO 14001:2015 (Management environmentálního systému), oba pro předmět činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Politika společnosti

Vedení společnosti DMO SERVIS a. s. si uvědomuje, že jejím hlavním úkolem je rychle a kvalitně uspokojovat potřeby zákazníků a pružně reagovat na potřeby trhu. Zároveň si uvědomuje, že její činnost může mít vliv na životní prostředí u zákazníků, tak i vlastním provozem.

V rámci zavedení a integrace systému QMS a EMS dle normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 si vedení organizace stanovilo integrovanou politiku QMS & EMS, která se týká těchto oblastí:

Orientace na zákazníka

  • Splnění všech požadavků zákazníka, pravidelné hodnocení spokojenosti zákazníka a orientace na kvalitní práci dle požadavků zákazníka. Garance dodavatelského systému.

Právní požadavky

  • Trvale dodržovat příslušné právní a jiné požadavky, periodicky hodnotit soulad s těmito požadavky.

Ochrana životního prostředí

  • Předcházet a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí využíváním všech dostupných technických a organizačních prostředků, šetrně zacházet s přírodními zdroji, zejména se surovinami, energií a vodou.
  • Minimalizovat výskyt mimořádných situací a havárií v oblasti životního prostředí, stanovit rizika a preventivní opatření.
  • Otevřeně komunikovat s veřejností, orgány státní správy, zákazníky a zainteresovanými stranami z hlediska ochrany životního prostředí.
  • Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí, ochraně zdraví a tento přístup kontrolovat v rámci hodnocení dodavatelů.

Práce s lidmi

  • Udržovat a zlepšovat znalosti, dovednosti a povědomí zaměstnanců v oblasti zvyšování kvalifikace pro zvýšení kvality služeb a v oblasti ochrany životního prostředí a prevence.

Neustále se zlepšovat

  • Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat integrovaný management systémů QMS & EMS. K tomuto účelu vedení plánuje a vyhlašuje cíle, cílové hodnoty a programy, jasně určilo kompetence a zajišťuje potřebné zdroje.

Vedení společnosti DMO SERVIS a. s.  se zavazuje k trvalému zlepšování systémů managementu QMS a EMS v daném prostředí a určeném čase výkonu svých služeb, dle potřeb zákazníka v mezích platné legislativy.